SIU Academic Papers > Public Administration

พีรพงศ์ กนกเลิศวงศ์. (2560). การบริหารกิจการอัญมณีและเครื่องประดับไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 7(3), 331-340.

อานนท์ เหมือนทัพ และวรเดช จันทรศร. (2560). การพัฒนาสู่ความสำเร็จของนักกีฬากอล์ฟสตรีอาชีพไทย. วารสารสมาคมนักวิจัย, 22(3), 194-206.

พฤฒิไกร ไกรพิพัฒน์ และวรเดช จันทรศร. (2560). การพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกของสมาชิกสถาบันอาชีวศึกษา: กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และมหาวิทยาลัยราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 7(2), 368-379.

ธนบดี ฐานะชาลา และวรเดช จันทรศร. (2560). ปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกของประเทศไทย. วารสารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 14(31), 21-42.

พีรพงศ์ กนกเลิศวงศ์ และวรเดช จันทรศร. (2560). การบริหารกิจการอัญมณีและเครื่องประดับไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 7(3), 331-340.

สุจิตรา ปานพุ่ม และวรเดช จันทรศร. (2560). สัญญา ธรรมศักดิ์ กับการบริหารราชการไทย. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 9(3),

สุดสาคร สิงห์ทอง. ธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคใต้ของประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.